Jak zvládáš svoji sexualitu a finance?

Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě neopustím;’ a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát; co mi udělá člověk?’ (Heb 13,4-6)

Bůh tě velmi dobře stvořil určitým způsobem. Když jsi dospělý (anebo už dospívající), přitahuje tě druhé pohlaví. Když tomu tak není, pravděpodobně potřebuje být dotyčný člověk uzdraven z duševních ran, nebo osvobozen z převrácených myšlenkových konceptů nebo nečistých duchů. Zdravá sexualita je Božím darem určeným pro manželství, tedy smluvní život ve vztahu muže a ženy.

Zvláště v dnešní době „sexuální vydrážděnosti“ skrze kulturu, media a módu může být velkým problémem udržet si svoji sexualitu v čistotě. V Kristu je to možné a dokonce to není ani tak těžké. Jde však o naši lásku k Ježíši Kristu a jeho Slovu.

Jakákoliv lehkovážnost se nám vymstí, ať již jsme svobodní nebo v manželském svazku, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Sebeukájení, erotické představy, pornografie, sexuální flirtování až i vykonané smilstvo či cizoložstvo přináší Boží odsouzení.

I svobodní lidé mají mít manželství ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné. Zachovej si svoji čistotu pro svého případného životního partnera. Střežme si zvláště svůj zrak podobně jako Jób, který vyznával: Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za pannou? (Jb 31,1)

Jestliže nebudeme ovládat svoji sexualitu, ovládne ona nás! Co tedy máme dělat? Jak zvítězit nad svými tělesnými žádostmi a vášněmi? Nemůžeš pro to udělat naprosto nic, protože vše již pro tebe vykonal Ježíš! Apoštol Pavel říká: Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. (Ga 5,24) S Kristem jsi byl ukřižován a v Kristu jsi zemřel hříchu. Pavel říká: Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti; ani nepropůjčujte hříchu své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat. (Ř 6,11-14)

Když si budeš žádat zjevení této duchovní skutečnosti (která se již udála před 2000 lety), Bůh ti otevře oči a ty budeš zakoušet úžasnou radost a svobodu. Když ve svém každodenním životě budeš při různých nabídkách, pokušeních a vlivech uplatňovat Kristův kříž – tedy to, že jsi s Kristem zemřel hříchu a že nyní v tobě žije vzkříšený Kristus – budeš zakoušet vítězství nad svým tělem a budeš zvládat svoji sexualitu. Bez duchovního zjevení kříže není vítězství. Můžeš zápasit, jak chceš, můžeš používat různé psychologické metody, avšak skutečné a trvalé vítězství je pouze v Kristově díle kříže.

Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné. S tím také souvisí zdravý manželský pravidelný a vydaný sexuální život. Poslechněte si dále, co realistický apoštol Pavel radí manželům: Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu, a opět buďte spolu, aby vás nepokoušel Satan pro vaši nezdrženlivost. (1K 7,3-5)

Odpírání sexu (pokud pro to není nějaký závažný důvod, např. zdravotní), trestání odmítáním sexu, či dosahování svých cílů odpíráním nebo dáváním sexu (což je čarodějnictví) nemá mít u křesťanů žádné místo. Je to poskvrňování manželského lože. Zvláště, jestliže je tvůj manželský partner nevěřící, ukaž mu svoji sebevydávající Božskou lásku v ložnici. Tomu bude dobře rozumět, jinak mu budou řeči o Boží lásce připadat jako nějaké prázdné náboženské žvásty. Možná musíš nejdříve činit pokání z hořkosti a svému partnerovi odpustit. Každé neodpuštění je neviditelnou zdí mezi jednotlivými lidmi. Pokud neodpustíš, vždy do této zdi narazíš.

Druhou třaskavou oblastí jsou naše peníze. Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě neopustím;’ a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Láska k penězům úzce souvisí s nespokojeností s tím, co mám, a nevděčností. Také strach a nedůvěra v dobrotivého Boha stojí za touto modlářskou láskou. Pavel dokonce říká: Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. (1Tm 6,10)

Také zde lehkomyslnost nemá místa. Buď milujeme Pána, nebo peníze. Nemůžeme sedět na dvou židlích. Ježíš řekl: Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (L 16,13) Svoje finance potřebuješ poddat svému Pánu a spravovat je podle jeho vůle zjevené v Písmu. Dáváš desátky do svého místního sboru? Dáváš dary nad desátky na dobré dílo? Podporuješ svými financemi šíření evangelia a děláš si tak přátele na věčnost (viz L 16,1-13)? Pomáháš chudým? Jsi vlastník svých financí a svého majetku nebo správce? Nezapomeň, že být věrný v malém podle slov Pána Ježíše znamená věrně spravovat svůj majetek.

Stejně jako trní dusí život zasetého semena, starosti, žádosti a láska k penězům dusí Božský život, který jsi přijal v Kristu (viz Mt 13,22; Mk 4,18-19; L 8,14). Jestliže nebudeme radikálně mýtit toto trní ve svých životech, udusí v nás Božský život a zůstane pouze náboženská forma. Jestli chceme být plodní a nést hojné ovoce, musíme dobře zvládat biblickým způsobem svoji sexualitu a finance. Proto je tato otázka Božím voláním ke každému Božímu dítěti: Jak zvládáš svoji sexualitu a vztah k penězům?

Příspěvek byl publikován v rubrice Proroctví se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.