CO MÁME DĚLAT?

dvanáct rad pro nově narozené Boží děťátko podle druhé kapitoly knihy Skutků apoštolských

Téměř před dvěma tisíci lety se v Jeruzalémě o židovském svátku Letnic udála pro lidstvo veliká a významná skutečnost. Učedníci Ježíše Krista, kteří se spolu jednomyslně modlili, byli naplněni Duchem svatým. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr. Učedníci začali v jiných jazycích chválit Boha a vyšli s touto radostnou zkušeností ven do ulic. Hluk a rozruch, který Duch svatý způsobil, přitáhl veliké množství lidí, kteří se účastnili slavnosti Letnic. Žasli a divili se. Z úst učedníků slyšeli o velikých věcech Božích a hlavně viděli jejich nadšení a radostné naplnění. Někteří se jim posmívali a nazývali je opilými. Apoštol Petr se chopil slova a vysvětlil všem, co to má znamenat. To není opilost vínem, ale Duch svatý. Bůh již dávno zaslíbil, že vyleje na svůj lid Ducha svatého. Co tomu však přecházelo?
Bůh-Stvořitel nebe i země poslal na svět svého Syna, aby každý člověk měl možnost přijít k Bohu a být zachráněn. Každý totiž zhřešil a dostal se do izolace od Boha. Mzdou za hřích je smrt a tuto mzdu musí každý člověk zaplatit. Tuto beznadějnou situaci vyřešil Bůh tím, že mzdu hříchu zaplatil svou smrtí Ježíš Kristus. Ježíš Nazaretský, muž od Boha potvrzený znameními a zázraky, byl mučen a ukřižován. Smrt ho však nemohla držet ve své moci, neučinil totiž žádný hřích. Bůh ho proto vzkřísil a zprostil bolestí smrti. Vzkříšený Ježíš je Zachráncem, Pánem a sedí po pravici Boha. Vylil Ducha svatého a vy můžete vidět i slyšet jeho působení. Lidé, kteří slyšeli slovo o Ježíši, byli dotčeni ve svém srdci. Ptali se apoštolů: „Co máme dělat, bratři?“ Jestliže se i tebe dobrá zpráva o Ježíši dotýká, jestli toužíš po tom, aby Bůh i tvůj život zachránil a jestliže se chceš stát Ježíšovým učedníkem, pak čti následující řádky. Nemají ti být břemenem příkazů, které nyní musíš splnit, ale mají ti pomoci vejít do svobody a radosti, kterou působí Duch svatý. Následovat Ježíše, být jeho učedníkem je něco radostného i dobrodružného a já ti to vřele doporučuji. Nezapomeň však, že je to rozhodnutí na celý život.

1. Vyznávání hříchů

Pokání čiňte (Sk 2,38)
   Slovo pokání nám v dnešní době již mnoho neříká. V původním jazyce Bible je řečeno: „Změňte svoje smýšlení.“ Žil jsi bez Boha a Bůh ti nyní nabízí nový věčný život. Změň svoje smýšlení tak, že uznáš svůj život bez víry v Krista jako hřích, za který zasloužíš smrt. Přijmi Ježíšovu zástupnou smrt pro sebe a udělej rozhodnutí, že Ježíš bude nyní tvým Pánem. V této důležité chvíli ti může pomoci následující modlitba. Řekni ji Bohu, prosím, nahlas a upřímně.
„Pane Ježíši, uznávám, že za své hříchy zasloužím smrt. Protože jsi mne miloval, zemřel jsi za mne a zaplatil tím mzdu hříchu. Přijímám od tebe jako dar odpuštění všech mých hříchů a nový život. Děkuji ti, že jsem nyní zachráněn od věčného zahynutí a mám věčný život. Věřím, že jsi vstal z mrtvých a že mne miluješ. Chci nyní žít s tebou a pro tebe, proto tě přijímám jako svého Pána. Chci od této chvíle dělat jen to, co si přeješ ty.“
Jestliže jsi celým svým srdcem stál za slovy této modlitby, stal ses Božím dítětem. Narodil ses do Boží rodiny. Stal ses učedníkem dobrého Mistra, kterým je Ježíš Kristus. Nejsi ještě mistrem, ale od svého Mistra se učíš žít. Učedník, zvláště na začátku, dělá mnoho chyb, má však v sobě touhu být vyučen a co nejvíce se podobat Mistrovi. Své smýšlení i své jednání budeš tedy stále proměňovat a připodobňovat Ježíši. Když tě tvé srdce usvědčí, že děláš něco nedobrého, nebo když v něčem znovu upadneš, vyznej to Bohu jako hřích, odděl se od toho a přijmi odpuštění. Důležité je, abys s někým konkrétně vyznal Bohu jednotlivé hříšné činy vykonané za starého života a oddělil se od všech okultních vazeb. To ti přinese uvolnění a osvobození od mnohých problémů.
Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od k a ž d é nepravosti. (J 1,9)
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. (Jk 5,16a)
…na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. (Žd 10,17)

2. Ponoření do Ježíše

Pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů. (Sk 2,38)
Slovo křest v dnešní době ztratilo svůj původní význam. Křest znamená ponoření. Není to tedy nějaké magické kropení nemluvňátka, ale ponoření člověka, který změnil své smýšlení a uvěřil v Ježíše. Křtem vyznáváš přechod z jedné oblasti do druhé. Nyní je tvým Pánem Ježíš, který ti odpustil všechny tvé hříchy a dal nový život. Ztotožňuješ se s Kristovou smrtí a vzkříšením. Jsi tedy nyní mrtvý pro hřích, svět i ďábla a žiješ pro Boha. Křest je pohřeb starého člověka. Veřejně vyznáváš, že končíš se starým způsobem života a začínáš nový.
Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pokřtěni ve smrt, abychom -jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce -i my vstoupili na cestu nového života. (Řím 6,3-4)
Každý den si připomínej, pro co jsi mrtvý, a pro co teď žiješ. Počítej se skutečnostmi, které jsi ve křtu vyznal a vyznávej je i svými ústy.
Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. (Řím 6,11)
… Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Gal 2,19b-20)

3. Naplnění Duchem 

Přijmete dar Ducha svatého. (Sk 2,38)
   Každého, kdo se znovuzrodil, chce Ježíš naplnit svým Duchem. Duch svatý tě pak bude vést, vyučovat a povzbuzovat. Připomínej si vždy jeho blízkost a hledej jeho pomoc. Nejdříve však požádej Ježíše, aby tě Duchem svatým naplnil. Pak ve víře tento dar přijmi. Ducha svatého, stejně jako vítr, nemůžeme spatřit, můžeme však vidět jeho projevy. Jestliže jsi přijal plnost Ducha svatého, dostal jsi i nadpřirozený modlitebný jazyk. Proto otevři svá ústa a podobně jako učedníci o Letnicích začni mluvit v jiných jazycích, jak ti Duch svatý dá vymlouvat.
… Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ (Jan 7,37b-38)
Může ti být pomocí, když se s tebou bude někdo z věřících modlit a vloží na tebe své ruce.
Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. (Sk 19,5-6 doslovný překlad)
Nenech si zpochybnit a vzít od ďábla to, co jsi přijal od Ježíše.

4. Oddělení se od hříchů světa

Oddělte se od pokolení toho zlého. (Sk 2,40)
   Boží království je diametrálně rozdílné a odlišné od tohoto světa. Sám Ježíš řekl: „Království mé není z tohoto světa.“ (Jan 18,36). Tato dvě království se liší ve svých hodnotách, myšlení, mluvení i chování. Bible nazývá svět královstvím temnoty a jako boha tohoto světa odhaluje ďábla. Boží království je všude tam, kde lidé uznávají Ježíše jako svého Krále a kde se mu podřizují. Odděl se tedy od všeho světského, převráceného, od každého hříchu, od všeho, co odporuje Božímu slovu. Proměňuj svoje smýšlení a nazírání podle Božího vzoru zjeveného v Bibli. Tím budeš uschopňován přijímat a prožívat stále více Boží dobroty i lásky.
Nemilujtež světa ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-liť kdo svět, neníť lásky Otcovy v něm. Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, toť není z Otce, ale jest ze světa. Svět pak hyne i žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží, tenť trvá na věky. (1J 2,15-17)
Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět… (Fp 2,14-15)

Příspěvek byl publikován v rubrice Základy víry se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.