JAK ÚSPĚŠNĚ STUDOVAT BIBLI?

STUDUJ BIBLI DENNĚ (Sk 17,11)
Každý den si vyhraď určitý čas na čtení Božího slova, čím dříve, tím lépe. Při modlitbě my hovoříme k Bohu. Při studiu Bible Bůh hovoří k nám. Měli bychom Pánu umožnit, aby nám toho pověděl co nejvíce.

STUDUJ BIBLI SYSTEMATICKY
Povrchní, namátková četba Bible bývá často jen promarněním času. Tentýž čas věnovaný systematickému studiu Bible přináší daleko lepší výsledky. Mějte své vyhrazené místo ke studiu Bible a mějte také jasný studijní plán.
Pro mladého křesťana je nejvýhodnější, když začne své studium Bible u Janova evangelia. Když jste si toto už pročetli, pak je čtěte znovu, až je přečtete pětkrát. Pak si přečtěte pětkrát Lukášovo evangelium tím samým způsobem. Pak si přečtěte pětkrát Skutky apoštolské, pětkrát 1. Janovu epištolu, pak pětkrát Římanům a pětkrát Efezkým. Až toto budete mít za sebou, budete schopni zahájit důkladnější biblické studium.

 1. Dobrou metodou je začít od začátku Starého a Nového zákona a pozorně pročítat kapitolu za kapitolou. (Například přečíst dvě kapitoly z knihy Genesis a jednu kapitolu z Matoušova evangelia.) U každé kapitoly si zodpovězte tyto otázky:
  1. Co je hlavním námětem kapitoly? Pokuste se vyjádřit její obsah jedinou větou.
  2. Na kterou biblickou pravdu je v této kapitole položen důraz? Která pravda je zde nejzřetelněji vyslovena?
  3. Které je nejdůležitější poučení z této kapitoly?
  4. Který je v ní nejvýznamnější verš? Dovedu jej zpaměti opakovat?
  5. Které jsou hlavní postavy této kapitoly?
  6. V čem tato kapitola poukazuje na Pána Ježíše? (viz Lk 24,27)

  Čti kapitolu znovu a znovu, dokut nebudeš schopen tyto otázky zodpovědět. Proberte si tímto způsobem celou Bibli.

 2. Jinou metodou studia Bible je metoda tématická. Sledujte všechna místa, která se týkají jedné pravdy či jednoho učení. (Např. Duch Svatý, modlitba, krev Kristova, milost, naše slova …) Vezměte si slovo a s konkordancí mu jděte všude po stopách. Nebo sledujte slovo, jenž se v knize častěji opakuje. Dělejte si poznámky.
 3. Jiný dobrý způsob studia Bible je zkoumání biblických postav. Je důležité však je pozorovat po celý jejich život od kolébky až do hrobu. Jen tak naleznete velmi důležité souvislosti. (Např. David, Jákob…)

STUDUJ BIBLI SOUHRNNĚ
Mnozí čtenáři Bible se dopouštějí velké chyby, jestliže z Bible čtou jen určité oblíbené části. Tímto způsobem nezískají ucelené biblické poznání. Nedostanou se k poznání některých velice důležitých biblických pravd. Proto je dobré pročítat celou Bibli, znovu a znovu, vždy část ze Starého zákona a zase část z Nového zákona. Přečtěte si také každý den pozorně alespoň jeden žalm. Je také dobré, když si můžeme přečíst určité biblické knihy souvisle, při jednom posezení. K porozumění některému verši je často velice důležitý kontext.

STUDUJ BIBLI POZORNĚ
Při její četbě nespěchej. Někteří lidé se při čtení Bible podobají expresním vlakům. Chvátají tak rychle, že nic nevidí. Jeden chlapec okopával u sedláka brambory. Aby se dostal rychle vpřed, dělal to tak špatně, že musel večer zastrčit do země hůl, aby druhý den ráno poznal, kam až došel. Podobně je tomu, když někdo každý den přelítne tolik a tolik kapitol. Jednou z největších chyb při čtení Bible je roztržitost a spěch. Působení Bible spočívá v pravdách, které obsahuje. Bible v sobě neskrývá žádnou magickou moc. Je lépe přečíst si pozorně jeden verš, než proběhnout bezmyšlenkovitě několik kapitol. Někdy narazíte na verš, který vás zastaví. Zdržte se u něj a přemýšlejte o něm. Poznamenejte si, co vás oslovilo. Je pozoruhodné, jak se takový biblický verš člověku otevře a vyjasní, jestliže jej čteme znovu a znovu, vážíce každé jednotlivé slovo ve snaze pochopit jeho plný význam a smysl. Snažte se zapamatovat si z Písma to, co vás nejvíce zaujalo. Žalmista říká v Ž 119,11: „V srdci svém skládám řeč tvou.“ To, co vás oslovilo, si vypište, nebo označte. Nejjednodušší způsob, jak si možno označit určitá místa v Bibli, je podtržení nebo svislá čára podél verše. Je možno používat různé barvy a značky podle určitých témat. Například: Zaslíbení, Duch svatý, uzdravování, atd. Také poznámky v Bibli jsou pomocníky paměti.

STUDUJ BIBLI POROVNÁNÍM
To znamená, srovnávejte Písmo s Písmem. Nejlepším komentářem k Bibli je Bible samotná. Kdekoli v Bibli naleznete nějaký obtížný verš, určitě tam najdete i odkazy, které tento verš osvětlují anebo i vysvětlují. Také je užitečné porovnávání dvou odlišných překladů. Čtěte Bibli sami a nepromarněte všechen svůj čas u komentářů a příruček. Kdyby někdo všechen svůj čas vynaložil na to, aby četl o chemickém složení chleba a mléka, brzy by přitom zemřel hladem.

STUDUJ BIBLI S VÍROU,
že Bible je skutečně Božím slovem. (1Tes 2,13). Je zapotřebí, abychom si pravdy zjevené v Bibli přivlastnili a byli ochotni se jim podřídit. Na zaslíbení Písma se plně spolehněte, vždyť Bůh nemůže klamat.

APLIKUJ BOŽÍ SLOVO NA SVŮJ ŽIVOT
Tvoje poslušnost je nezbytná (Jk 1,22). Nic tolik nepomáhá k porozumění biblickým pravdám jako ochota poslouchat Boží slovo a řídit se jím (J 7,17). Tomu, kdo se Pánu vydá, aby ho poslouchal, tomu on otevře oči k porozumění. Každý příkaz, který v Bibli objevíme, je určen k tomu, abychom jej hned poslušně naplnili. Je pozoruhodné, jak člověk brzy ztratí chuť ke čtení Božího slova a jak snadno se stává naše mysl zatemněná, jestliže v některém bodě neposlechneme příkazu Písma a přestaneme se jím řídit. Naproti tomu nic netříbí mysl tak jako poslušnost Božího slova. Zatímco neposlušnost zatemňuje mysl, poslušnost ji osvětluje. Poslušnost pravdy, kterou jste poznali, otvírá dveře k poznání dalších pravd. Neposlušnost jedné jediné pravdy zatemní mysl i pro všechny další pravdy.
Otvírej svou Bibli s radostným napětím a očekáváním toho, co ti tvůj dobrý Pán poví. Budeš-li předmět přečteného oddílu vztahovat na sebe, podivíš se, jak tě to bude zajímat. O tom, co tě osloví, s nadšením mluv mezi svými přáteli a známými. Velmi prospěje tvému růstu v milosti sdílení toho, co ses v soukromí dozvěděl. Vždycky však nejprve zjisti, co Bible opravdu říká, než se budeš snažit o výklad.

STUDUJ BIBLI S MODLITBOU
Pán Bůh, který je autorem Bible, je ochoten skrze ni k nám mluvit, jestliže ho o to budeme prosit (Ž 119,18). Je velkou výsadou, že můžeme mít Ducha svatého za svého pomocníka a rádce při studiu Bible. (J 16,13)VYUŽIJ KAŽDÉ VOLNÉ CHVÍLE KE STUDIU BIBLE.

Příspěvek byl publikován v rubrice Základy víry se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.