Co to znamená celým srdcem

Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. (Iz 64,3)

Ale jak je napsáno: „co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny. (1Kor 2,9-10)

Bůh připravil úžasné věci pro ty, kdo ho milují a kdo na něj očekávají. Proto miluj Boha z celého srdce, očekávej na něj a těš se na to, co On pro tebe učiní. Přemýšlej, co to pro tebe prakticky znamená čekat na Boha a milovat ho. Projeví se to ve tvém přístupu ke tvému životnímu partnerovi, tvým dětem, penězům, starostem, nemocem, zaměstnání a volnému času, církvi … ?

Miluj Boha a očekávej na něj! Vyplatí se to. Důvěřuj jeho slovu. Bůh se nikdy nemění (Mal 3,6), ani jeho slovo. Tedy, jestliže jsi nezakusil zázračnou moc Božího zaslíbení (2 Kor 1,20), potřebuješ se změnit ty. Bůh je věrný a proto ho hledej celým srdcem (Jer 24,7: 29,11-13; Př 4,20-27). Není žádné zaslíbení pro polovičaté srdce.

Celým srdcem znamená:

 • jako Jákob zápasit s Bohem: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ (Gn 32,23-33)
 • jako Mojžíš volat: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!“(Ex 33)
 • jako Jozue vyznat: „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ (Joz 24,15)
 • jako Jaebes vzývat Boha: „Rozšiř mé meze!“ (1Par 4,10)
 • jako Samuel odpovědět Bohu: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ (1Sam 3,10)
 • jako žalmista volat: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu.“ (Ž 42,2-3)
 • jako Elijáš volat: „Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“ (1Kr 18,37)
 • jako Elíša žádat: „Ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha!“ (2Kr 2,9)
 • jako Rút vyznat: „Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. … Ať se mnou Hospodin udělá, co chce!“ (Rút 1,16-17)
 • jako Izaiáš volat: „Ó bys protrhl nebesa a sestoupil ! “ (Iz 64,1 – Kral.)
 • jako Jeremiáš vyznat: „Vzýval jsem tvé jméno, Hospodine, z nejhlubší jámy.“ (Pláč 3,55)
 • jako Jonáš se modlit (byl v útrobách ryby): „Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!“ (Jon 2,10)
 • jako setník říci: „… řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk pod autoritou … “ (Mt 8,5-13)
 • jako kananejská žena říci: „Ano, Pane, ale vždyť i psíci jedí z drobtů, které padají ze stolu jejich pánů.“ (Mt 15,21-28)
 • jako Bartimeus křičet: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ (Mk 10,46-52)
 • jako neodbytný přítel volat: „Příteli, půjč mi tři chleby.“ (Lk 11,5-13)
 • jako neodbytná vdova volat: „Zastaň se mě proti mému odpůrci.“ (Lk 18,1-8)
 • jako Jan volat: „Přijď, Pane Ježíši. “ (Zj 22,20)
Tvůj pastýř Tomáš
Příspěvek byl publikován v rubrice Vítězný život křesťana se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.