Je cudnost ještě pro dnešní dobu?

V Novém zákoně nacházím dva výrazy související s cudností. První souvisí se zdravým studem a týká se především žen a jejich oblékání. Ženy jsou vyzývány k počestnému a střízlivému odívání a zdobení, které bere ohled na druhé a vychází ze zdravé úcty k sobě samé (viz 1Tm 2,9.10). Ovoce důvěrného života s Pánem se projeví i navenek a nemusí být nahrazováno vyzývavostí, koketérií, sexuální manipulací a upoutáváním na sebe.

Druhý výraz souvisí s čistotou a upřímností. Sám Pán je pro nás vzorem (viz 1J 3,3) a proto i my jako jeho služebníci máme být pro druhé vzorem právě v čistotě a cudnosti (viz 1Tm 4,12; 2K 6,6). Máme se uchovávat v čistotě (viz 1Tm 5,22) a přemýšlet o všem, co je čisté a cudné (viz Fp 4,8), neboť to, co přichází shůry je především čisté (viz Jk 3,17). Jsme zasnoubeni jako čistá a cudná panna jedinému muži – Kristu, a tato čistota a cudnost souvisí s naší upřímnosti a oddaností Kristu (viz 2K 11,2-3). Muži mají jednat s mladými ženami ve vší čistotě a cudnosti (viz 1Tm 5,2) a ženy mají žít čistý a cudný život v bázni a podřízenosti, což bude mít vliv na jejich muže i kdyby byli nevěřící (viz 1Pt 3,1-4). Též starší ženy mají vést mladší k tomu, aby byly mimo jiné cudné (viz Tit 2,5), což obsahuje jak duchovní matky, tak i přirozené matky, které k cudnosti vedou své dcery.

V dnešní sexuálně vydrážděné společnosti se tato Božská vlastnost nenosí. Cudnost je většině nevěřících v naší zemi k smíchu. My však nejsme z tohoto světa. Naším Králem je Ježíš a my zde reprezentujeme jeho království s jeho hodnotami. Vlažní a odpadající křesťané jsou smýkáni módními vlnami tohoto světa a hledají tak slávu a uznání, které jim však chce v plnosti dát samotný Bůh. Méněcennost se také projevuje v touze získat obdiv druhých. Obnažování genitálií a poprsí žen je často toho projevem. V horším případě souvisí s čarodějnictvím skrze ovládání sexem. Kdo vyzývavě obnažuje své tělo, nemá zdravou úctu k sobě samému. Tvoje nahota nepatří nikomu cizímu, ale pouze tvému partnerovi v manželství (viz Př 5,15-20).

Milé ženy nezapomínejte, že muži jsou rychle sexuálně stimulováni pohledem na obnažené ženské tělo nebo jeho části. Sám Pán říká mužům (ne ženám): „Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, aby po ní zatoužil, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Mt 5,28) Tomu, kdo svádí k hříchu by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Ježíš říká: „Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.“ (viz Mt 18,6-7)

Milí muži, Bůh nás určitým způsobem stvořil a my potřebujeme znát své potenciální slabiny. Uzavři jako Jób smlouvu se svýma očima, že se žádostivě nebudeš ohlížet za cizí ženou. (viz Jb 31,1) Jako Josef před Potífarkou utíkej před smilstvem (viz Gn 39; 1K 6,18; 2Tm 2,22). Žijte cudným, čistým a Kristu oddaným životem. Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. (Heb 13,4)

Milí rodičové, buďme pro naše děti vzorem i v této oblasti a veďme je k cudnosti, zdravému sebevědomí a úctě k sobě samému. Povzbuzujme své děti, aby si užívali své dětství. Ukazujme jim na ohavnost nevěstčího odívání. Veďme je ke zdravým vztahům k druhému pohlaví. Co zaséváme, to budeme sklízet!

(Pozn.: první výraz označující cudnost je řecky „aidós“, druhý výraz je „hagnotés“ a jeho ekvivalenty)
Příspěvek byl publikován v rubrice Vítězný život křesťana se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.