Jde to s Bohem veškerého povzbuzení!

Jde to s Bohem veškerého povzbuzení!

Tomáš Korčák – Betlémská kaple 12.6.2011

Kdysi jsme na jednom modlitebním setkání volali k Pánu, že žízníme po živé vodě, po Bohu a Jeho slávě. Po vyjádření této naší touhy jsem uviděl v duchu ležící svini, která byla připravena napojit mlékem svá mláďata. Cítil jsem výzvu: „Pojď a napij se!“ S odporem jsem však odmítl. Pak jsem přemýšlel nad tímto viděním a ptal se Pána: „Co to znamená? A je to vůbec od Tebe?“ Poté jsem ve svém srdci uslyšel slova: „Můj lid chodí k nečistým zdrojům! A přitom je otevřena vyvěrající studnice vody života na hoře mé svatosti. Vystup na moji horu, navaž vodu z mé studnice spásy a pij životodárnou vodu, která způsobí, že se sám staneš studnicí vody života pro své okolí.“

V minulých letech jsme zde hovořili o duchovních studnicích, které Pán v naší zemi uvolňuje a obnovuje. Všechny Božské duchovní studnice jsou v Kristu a jestliže jsme Krista přijali za svého Pána a následujeme ho, pak se stáváme v něm duchovními studnicemi pro své okolí. Je tedy v tobě studnice lásky k pravdě i studnice moci Boží. Je v tobě úžasný Kristův život.

Toužíme po Bohu a jeho působení v naší zemi, nepohrdáme dnem malých začátků, jsme vděční za to, co Bůh mezi námi činí a již učinil. Chceme však více než vidíme v této zemi okolo sebe. Chceme, aby nebesa sestoupila na zem.

Pán dělá veliké a mocné dílo, které nás přesahuje. Bůh do nás vložil svoje vize, očekávání a nadšení, avšak naše víra je zkoušena a je vyzývána naše trpělivost. Práce často nepostupuje tak, jak bychom si přáli. Na mnoha místech bojujeme s překážkami, někde se sváry a rozděleními. Proti nám jsou vysíláni démoni zastrašení, ochromení, únavy, zklamání, hořkosti, malomyslnosti a odrazení. Abychom obstáli, potřebujeme lásku Boží a trpělivost Kristovu (2Te 3,5).

Bůh nás zve na svoji horu svatosti, abychom byli obnovováni, proměňováni a občerstvováni jeho svatou přítomností. Chce, abychom ho poznávali a zakoušeli jako Boha veškerého povzbuzení (2K 1:3). Jeden z jeho hlavních prostředků povzbuzení a trpělivosti je jeho Slovo v Písmu (Ř 15:4). Pavel říká: Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. (Ř 15:4-6)

Izraelci se po návratu z babylonského zajetí nechali zastrašit svými protivníky a zastavili práci na obnově Jeruzalémského chrámu. 14 let práce stála a Izraelci byli v ochromení, zklamání, hořkosti, malomyslnosti a odrazení. Duch svatý pak jednal skrze prorockou službu Zacharjáše a Agea a Boží dílo bylo znovu obnoveno a především slavně dokončeno (Ezd 5,1-2). Zerubábel a Jéšua znovu povstali v odvážném vedení lidu. Boží proroci stáli při svých vedoucích a posilovali je, aby naplnili vizi, kterou jim Bůh dal. Byli tak podobni Áronovi a Chúrovi, kteří podpírali Mojžíše (viz Ex 17,8-16).

Skutečná prorocká služba podpírá ruce vůdců, takže vytrvají ve svých zápasech a naplní od Boha určené úkoly. Bůh chce obnovit v místních církvích zdravou prorockou službu vycházející z přímluvy a vnitřního nasycení Boží láskou. Je to služba, která dodává povzbuzení a odvahu jeho lidu v zápasech, která buduje, povzbuzuje a potěšuje (viz 1K 14,3), a která bude podpírá vedoucí. Prorocká služba je kněžskou službou, která stojí před Boží tváří, slyší od Boha a předává slova povzbuzení a odvahy posvěcujícímu se Božímu lidu (viz Dt 20,1-4). Proročtí lidé jsou povzbuzováni od Boha veškerého povzbuzení a dávají Božímu lidu injekce odvahy a odhodlání činit Pánovo dílo a před žádnými překážkami necouvnout.

Vraťme se ještě do starší doby: Když šli Izraelci z Egypta do zaslíbené země, Hospodin je předcházel skrze svého anděla (Ex 23:20-23). Mojžíš používal v poslušnosti Božího vedení svoji hůl autority (Ex 4; 14; 17). Tento anděl (a dokonce i hůl) nám říká o Božích záměrech s Božím lidem: „Jde to – můžeme – je to možné!“

Naproti tomu měli Izraelci kámen překážky (možná démona): „Nejde to – nemůžeme – to není možné!“ (Nu 13,31) Pro tento kámen celá jedna generace nevešla do zaslíbené země. Proto je tak nutné odstranit kameny překážek (Iz 62,10) a naučit se spolupracovat s Bohem, jeho anděly a nebeskými zdroji. Pokud neodstraníme ze svého života a služby kámen „Nejde to!“, pak nepůjdou odstranit ani ostatní kameny překážek. Je to způsob myšlení, který chce Pán při nás změnit.

Věřím, že Bůh poslal i do naší země anděla „Jde to!“, aby nás předcházel, vyzbrojoval a posiloval. O tomto andělovi jsem více hovořil na setkání Světového dne modliteb na Řípu v roce 2008 (www.juda.cz/?p=1524).

Žijeme pro Boha v Kristu a každého dne se naplňujeme jeho Duchem. Pod jeho vedením se však také potřebujeme naučit spolupracovat s Božími anděly. Většina křesťanů prohlašuje, že věří v anděly, avšak kdo jejich působení a jednání ve svém životě a službě skutečně očekává? Prvotní církev tomu velmi dobře rozuměla – čtěte Skutky apoštolů!

Alan Vincent na Škole Slova v Grazu 2005 mimo jiné řekl: „Bůh hovoří o tom, že se na konci věků pod vládou věčného Krista chystá uvolnit anděly, kteří budou spolupracovat s církví takovým způsobem, jaký církev doposud nezakusila. … Abychom mohli chodit s andělem, musíme žít posvěcený život. … Lidé a andělé budou pracovat společně novým způsobem v přinášení Božího království na zem.“

Ježíš řekl Natanaelovi: „Amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.” (J 1:51) My jsme v Kristu. On je naší hlavou a my jsme jeho tělem. Nežijeme už my, ale žije v nás Kristus. A proto od nynějška můžeme nad sebou vidět duchovním zrakem víry otevřené nebe a sestupující a vystupující Boží anděly, kteří jsou posláni, aby nám sloužili. Jsou pro nás otevřené nevyčerpatelné nebeské zdroje.

Věřím, že mi Bůh ukázal sedm klíčových postojů pro spolupráci s andělem „Jde to!“:

1. Počítej s tím, že je v tobě Kristus se svojí vírou (Ga 2,19-20; 2K 4,13)

2. Věř, že Bůh slyší tvoje modlitby (Ž 65,3; Mk 11,24; 1J 5,14-15; Fp 4,6-7; Žd 11,1.6)

3. Chval Hospodina i uprostřed těžkostí (Ž 50,14-15.23; 1Te 5,18)

4. V klidu a důvěře je tvoje vítězství (Iz 30,15; Iz 32,17-20)

5. Miluj lidi i města, kterým sloužíš (Ga 5,6; J 13,34-35)

6. Povzbuzuj druhé povzbuzením od Boha veškerého povzbuzení (2K 1,3-7)

7. Očekávej působení andělů ve svém životě a službě (Iz 55,10-13; Ž 103,20; Žd 1,14)

Ježíš neustále své učedníky povzbuzoval ve víře, řekl:

· U Boha je možné všechno. (Mt 19,26; Mk 10,27)

· Nemožné u lidí je možné u Boha. (L 18,27)

· Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: „Přejdi odtud tam“ a přejde; a nic vám nebude nemožné. (Mt 17,20)

· Všechno je možné tomu, kdo věří (Mk 9,23)

Věříš tomu? Rozjímej nad těmito výroky.


Vezměme zodpovědnost za svoje postoje: zastrašení, ochromení, únavy, zklamání, hořkosti, malomyslnosti a odrazení a učiňme z nich pokání.

· Jde to žít pokojný, radostný, naplněný a smysluplný osobní život!

· Jde to naučit se zvládat stres, starosti a překonávat překážky!

· Jde to mít harmonické manželství a rodinu!

· Jde to chodit v nové identitě Božího syna a mít pozitivní vliv na své okolí!

· Jde to být úspěšný v zaměstnání a dobře spravovat své finance!

· Jde to šířit Boží království i v České republice v moci Ducha svatého!

· Jde to zvěstovat evangelium, modlit se za nemocné a uzdravovat je!

· Jde to, aby církev rostla a zakládaly se nové sbory!

Vyznejme: Můžu činit všechno,k čemu mne Bůh povolává a co mi přikazuje. Kristus ve mně přebývá se všemi svými zdroji a proto mám co dát lidem ve svém okolí.“

Žehnejme si vírou, nadějí, odvahou a novým odhodláním poslušně činit Boží vůli.

· Pane, ať tvůj lid pije čistou vodu ze studnice života.

· Naplň nás láskou Boží a trpělivostí Kristovou.

· Dej se nám poznat jako Bůh veškerého povzbuzení.

· Buduj svoji církev na základě apoštolů a proroků.

· Obnov prorockou službu, která buduje, dodává odvahu a podpírá ruce vůdců, aby naplnili Boží záměry.

· Povolej Zacharjáše a Agey dnešních dnů.

· Pozvedni vedoucí Božího lidu zde v Praze, aby odvážně a směle uváděli tvůj lid do tvých skutků.

· Odstraň z našich životů démona „Nejde to!“

· Proměň naše myšlení. Rozšiř naše myšlení.

· Pošli svého anděla „Jde to!“

· Vylej na nás svého Ducha víry.

· Obnov hlad po tobě a tvém Slovu jako byl v době Jana Husa.

· Dej probuzení do našeho národa.

· My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše. (Žd 10:39)


Vůně vod (Jób 14,7-9) Tomáš Korčák 2007

Stromu zbývá aspoň naděje,

je-li vyťat, může zas vyrašit,

jeho odnože neuschnou,

výhonky růst nepřestanou.

Ref: Já mám naději – už to raší,

cítím vodu – vše znovu pučí.

Byť odumřel jeho kořen v zemi,

na prach ztrouchnivěl jeho pařez,

jak ucítí vodu, pučí znovu,

rozvětví se jako mladý stromek.

Strom vypučí znovu od vůně vod,

staré studny budou obnoveny,

kameny překážek odstraněny,

silnice k lidem vyrovnány.

____________________________________________________________

Piju ze studnice proměny,

z moci Kristova vzkříšení.

Piju obřezaným srdcem,

vírou v duchovní studnice.

Piju – proměnu (život),

piju – z Krista,

piju – svým srdcem,

piju – vírou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Proroctví se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.