Kdo jsme

Milí přátelé,

chtěli bychom se Vám představit. Jmenujeme se Křesťanské společenství Juda, což v hebrejském jazyce znamená „chvála“. To proto, že toužíme, aby z našeho společenství a z našich životů vzešla Bohu chvála.

Na Mělníce bylo toto společenství založeno v létě roku 1991 po třítýdenním misijním působení skupiny lidí převážně z Křesťanského společenství Praha (dříve „Maniny“).

Nepovažujeme se za jedinou pravou církev. Nejsme ti „nejlepší“. Chceme však jistě být co nejvěrnější Bibli, o níž věříme, že je Božím slovem. Věříme také, že Kristova církev je složena za všech pravých křesťanů, bez ohledu na jejich církevní příslušnost. Pravý křesťan je podle biblických měřítek ten, kdo přiznal své hříchy, odvrátil se od nich a zdarma od Boha přijal odpuštění hříchů. Věří v Ježíše Krista, který zástupně zemřel za jeho hříchy. Pravý křesťan je také ten, kdo ve svém srdci věří, že Bůh vzkřísil Krista z mrtvých, hlásí se k němu jako ke svému Pánu a patřičně podle toho jedná. Víme, že je mnoho formálních křesťanů, kteří ostatním lidem zatemňují pohled na církev a křesťanství. Proto se sami snažíme prohlubovat náš vztah s živým milujícím Bohem a učíme se žít podle jeho principů.

Hlásíme se k charismatickému hnutí, které prochází všemi křesťanskými denominacemi po celém světě a které vede k prožívání osoby a projevů Ducha svatého.

Chceme druhým pomoci vstoupit do osobního vztahu k Pánu Ježíši a dále ho upevňovat. Prožívání Boha ve všedních dnech i v našich vzájemných vztazích nám umožňuje vést naplněný a vyrovnaný život.

Víra v biblickém smyslu je více než světový názor. Není to ani synonymum pro náboženství, vyznání nebo církevní příslušnost. V Bibli je slovo „víra“ používáno pro vyjádření osobního vztahu mezi člověkem a Bohem. V naší evropské, tzv. křesťanské kultuře je pravý význam této skutečnosti zakryt důrazem na vnější jednání a úkony. Ale evangelium mluví především o tom, co udělal Bůh pro člověka. Mluví o Bohu, který se sám sklání k člověku a pro jeho záchranu dává svého jediného syna. „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný“ (Janovo evangelium 3,16).

Naše společenství je na cestě následování Pána Ježíše Krista. Nejsme mistři, ale učedníci toho nejlepšího Mistra, kterým je Kristus. Scházíme se jak celé společenství, tak i v malých skupinách po domácnostech. Máme též pravidelná setkání pro matky a pravidelné programy pro děti (výlety, speciální programy souběžně s nedělním shromážděním aj.).

Jestliže máte zájem podívat se mezi nás, navštivte některé z našich společných shromáždění. Můžete se na nás obrátit se svými otázkami. Budeme-li moci, rádi Vám pomůžeme radou, rozhovorem, modlitbou.


Vize Křesťanského společenství Juda

Naše poslání:

uctívat Boha a vysvobozovat lidi

Naše vize:

Usilujeme o to, aby ve městech nejen na Podřipsku bylo rozhlášeno evangelium Království a byly vybudovány sbory na základě apoštolů a proroků, ve kterých je radostně uctíván Pán Ježíš Kristus a ve kterých celé rodiny slouží Hospodinu celým srdcem.

Cíle a klíčové hodnoty:

Služba Bohu:

 • růst v poznání Pána Ježíše Krista a nebeského Otce
 • důvěrné společenství s Duchem svatým
 • pozorné rozvažování, víra a poslušnost Božího slova
 • rozvoj osobního i sborového života chvály a modlitby (církev jako Davidův stánek a dům modlitby pro všechny národy)
 • vytvoření prorockého hnutí přímluvy

Služba církvi:

 • aktivní zapojení každého jednotlivce na domácí skupince
 • nalezení svého místa, služby a obdarování v těle Kristově
 • vystrojování svatých skrze patero služebností
 • pozvednutí radikální mládeže pro Krista
 • budování zralých, rozhodných a odvážných vedoucích

Služba světu:

 • zvěstování evangelia Království v moci divů, znamení a zázraků a získávání učedn
 • služba uzdravování Boží mocí a služba milosrdenství
 • získání celých rodin, které slouží Hospodinu celým srdcem (církev pro všechny generace)
 • v každé obci domy pokoje jako místa domácích skupinek
 • zakládání nových sborů<


The Vision of the Christian Fellowship Juda

Our Destiny:

To worship the Lord and to deliver unbelievers

Our Vision:

We strive to spread the Gospel of the Kingdom to the towns not only in out area under the hill of Rip, and to plant the churches here, that are built up on the foundation of the apostles and the prophets; the churches, where the Lord Jesus Christ is being honored joyfully and where the whole families serve the Lord with all their hearts.

Our Aims and the Key Values:

The Ministry to the Lord:

 • the growth in getting to know our Lord Jesus Christ and our Heavenly Father
 • intimate relationship with the Holy Spirit
 • carefull meditating, faith and obedience of the Word of God
 • the growth of the personal and the church life of worship and prayer (The Church as the Tabernacle of David and as a House of Prayer for all the Nations
 • the building up of the prophetic movement of the intercession

The Ministry to the Church:

 • the active membership of each member on a home group
 • we want everybody to find, what is his place is in the church and what kind of ministry and gifts he has in the Body of Christ
 • equipping the saints through the five fold ministry
 • to raise up the radical youth for Christ
 • the training of mature, decisive and bold leaders

The Ministry to the World:

 • sharing the Gospel of the Kingdom in the power of the signs, wonders and miracles and making the disciples
 • the ministry of healing and the ministry of mercy
 • reaching the whole families, that will serve the Lord with all their hearts (The Church for all the generations)
 • the House of Peace in every village, that means the home groups
 • planting new churches

Komentáře nejsou povoleny.