JISTOTA SPASENÍ

1. JISTOTA (vím – mám – znám)

1J 1,9 Jistota odpuštění hříchů je založena na Boží věrnosti a spravedlnosti.
1J 3,1 Byli jsme nazváni dětmi Božími; a také jimi jsme.
1J 3,14 My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry.
1J 4,4.6 My jsme z Boha a Bůh je v nás. (též 5,19)
1J 4,7.8 Každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
1J 4,17 Máme naprostou důvěru (E: plnou jistotu) pro den soudu.
1J 5,12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.
1J 5,14-15 Máme k Bohu naprostou důvěru – víme, že nás slyší – víme, že máme.
1J 5,18-20 Trojí „víme“.

NĚKTERÁ DALŠÍ MÍSTA V PÍSMU O JISTOTĚ SPASENÍ:

L 10,20 Máme se radovat, že naše jména jsou zapsána v nebesích.
J 5,24 přítomnost – budoucnost – minulost
Ř 8,9 Jestliže někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.
Ř 8,16 Sám ten Duch dosvědčuje (ř: spolusvědčí) našemu duchu, že jsme děti Boží.Duch svatý svědčí spolu s Božím Slovem (Ř 10,17 Kral.)
Žd 11,1 Věřit Bohu znamená … být si jist tím, co nevidíme.

2. MÁŠ SVĚDECTVÍ V SOBĚ?

1J 3,24: 4,13-15 Že zůstáváme v Bohu a on v nás, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
1J 5,6-13 Bůh vydal svědectví o svém synu. Duch dosvědčuje příchod a záchranu v Ježíši Kristu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

3. JAK SE PROJEVUJE TEN, KDO JE NAROZEN Z BOHA?

1J 2,29 činí spravedlnost
1J 3,9 nečiní hřích, protože Boží símě v něm zůstává; a nemůže hřešit
1J 4,7 miluje a zná Boha
1J 5,1 věří, že Ježíš je Kristus
1J 5,4 vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět
1J 5,18 nehřeší; ale střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká

TEN, KDO NEHŘEŠÍ, VŠAK MŮŽE ZHŘEŠIT

1J 1,8 Jestliže zapíráme svůj hřích, klameme sami sebe a pravda v nás není.
1J 1,10 Nikdo nemůže říci, že nezhřešil.
1J 2,1.2 Pán nám dává své slovo, abychom nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, který je smírčí obětí za naše hříchy.
1J 3,4-9 Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho nespatřil ani nepoznal. Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože Boží símě v něm zůstává; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.
1J 5,17.18 Kdo je zplozen z Boha, nehřeší; ale střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.

4. KTERÉ Z UVEDENÝCH ZMĚN JSI VE SVÉM ŽIVOTĚ ZAKUSIL?

 • láska k Bohu
 • vnitřní pokoj
 • touha číst Písmo
 • vědomí hříchu
 • odvrácení se od hříchu a model
 • vědomí odpuštění mých hříchů
 • odpuštění druhým
 • zájem o druhé (změny postojů k lidem)
 • vítězství nad hříchem

5. PROČ CHYBÍ JISTOTA?

 • nedostatek poznání
 • ignorace Božího slova (lenost se jím zabývat)
 • nevěra v Boží slovo
 • spasení ze skutků (ospravedlnění ze zákona)
 • pýcha a sebespravedlnost
 • zůstávání ve hříchu, nerozvázané smlouvy se smrtí, modlářství (1J 5,21)

Pročti si 1.Janovu epištolu a vyhledej si (případně zaškrtni) tyto výrazy: znát, poznat, poznávat (neznat, nepoznat), vědět (nevědět), mít (nemít). Rozjímej nad tím, co tato slova vyjadřují.