ZNOVUZROZENÍ

1. CO JE ČLOVĚK (lidská přirozenost)?

Gn 1,26-27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem.
J 4,24 Bůh je duch. Otec, Syn, Duch svatý – Boží trojjedinost.
1.Tes 5,23 Člověk je duch, má duši a přebývá v těle – trojjedinost člověka.

  1. Duch – Př 20,27. Náš duch je věčný – 2.Kor 4,16-5,10. Svým duchem jsem ve spojení s duchovním světem.
  2. Duše – Žd 4,12. Duše – náš intelekt, naše mysl, naše smysly, naše pocity, přirozená lidská mentalita. Svojí duší jsem ve spojení s rozumovým, intelektuálním světem.
  3. Tělo – viditelná, hmatatelná část člověka – hliněná nádoba (2K 4,7).Svým tělem jsem ve spojení s fyzikálním světem.

2. PROČ JE POTŘEBA SE ZNOVUZRODIT?

Gn 2,17 V den, kdy bys pojedl ze stromu poznání dobrého a zlého, propadneš smrti.Všichni potomci Adama se rodí s mrtvým duchem.
J 3,3 Kdo se nenarodí znovu, nemůže spatřit království Boží.

3. JAK SE ZNOVUZRODIT?

J 3,5 Tvůj mrtvý duch se znovuzrodí skrze víru v Boží slovo oživené Duchem svatým. Voda symbolizuje Boží slovo (Ef 5,26; Tit 3,5).
J 3,36 Uvěřit v Syna Božího, přijmout ho za svého Zachránce a Pána.
J 3,1-21 Prostuduj rozhovor Ježíše s Nikodémem.

4. CO SE STANE ZNOVUZROZENÍM?

2.Kor 5,17 Znovuzrodí se – ožije tvůj duch, staneš se novým stvořením. Tělo zůstane nezměněné, tvůj duch – vnitřní člověk – se stane novým stvořením v Kristu (Pavel hovoří o vnitřním člověku /Ef 3,16/, Petr o skrytém srdce člověku /1Pt 3,4/). Náš duch je takto zachráněný pro věčný život v Božím království. Na záchraně duše a těla – vnějšího člověka – musíš pracovat ty. Je to proces.
Jk 1,21 Zaseté slovo má moc zachránit naše duše. Lidská duše se zachrání – obnoví – když Boží slovo obnoví mysl člověka.
Ř 12,1-2 Máme vydat těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu a proměňovat se obnovou své mysli. Nikdo to za tebe neučiní, musíš to dělat sám.
1K 9,26-27 Pavel si podroboval své tělo. Svoje tělo je potřeba podřídit vnitřnímu člověku – znovuzrozenému duchu.

5. BOŽÍ SYNOVSTVÍ
Ř 8,14-16 Ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Duch Boží má kontakt s tvým znovuzrozeným duchem, ne duší, ani tělem. Svého ducha posilujeme rozvažováním nad Božím slovem a modlitbou. Tak roste náš vnitřní člověk, který má vládu nad naší duší a naším tělem – vnějším člověkem.