Kázeň a vytrvalost

Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal: “V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala: ,Zastaň se mě proti mému odpůrci.’ Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnáz, aby mě nakonec nepřišla zpolíčkovat.'” Pán řekl: “Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?” (L18,1-8)

Ježíš nám říká, že se máme stále modlit a nevzdávat to. Lidský duch byl stvořen k tomu, aby měl obecenství s Bohem a aby volal po naplnění Božích záměrů na zemi. Je smutné, že srdce některých lidí jsou otupělá a tvrdá. Tito jedinci se snažili přežít bez velkých hovorů s Bohem a jako nezalévané květiny uvnitř uschli.

Možná se tak bojí dostat do nějakých rituálů, že zcela opustili pravidelnou duchovní činnost. Myslí si: „Bojím se, abych neupadl do zákonictví. Budu hrát na jistotu a budu si držet odstup od pevných vzorů chování. Stále ještě mohu být radikální – přestože se možná nebudu tak moc modlit.

Moudří křesťané se nevyhýbají zákonictví tím, že se přikloní k nevázanosti, ale tím, že přijmou kázeň. Jsou motivováni milostí a láskou k Bohu. Říkají: „Těším se na to, že s Ním každý den strávím nějaký čas. Takže jsem rád, že mohu uvádět kázeň do svého života, aby to bylo možné. A jestliže mi Ježíš řekne, že se mám každý týden postit 24 hodin, vím, že to bude těžké, ale chci to kvůli němu udělat.” Svědomití otroci cítí, že musí poslouchat, osvobození synové chtějí poslouchat.

Podobenství o vdově a nespravedlivém soudci ukazuje nejen potřebu modlitby, ale také potřebu vytrvalosti. Někdy se ptáme, proč jedna modlitba Bohu nestačí k tomu, aby jednal. On má své vlastní důvody, ale jeden z nich může být ten, že chce jak rozvíjet naši víru, když ho prosíme, tak odpovědět na naši prosbu.

Ruku v ruce s voláním po vylití Božího ducha je volání po spravedlnosti. Každý den Bůh vidí zneužívání „nevinných” lidí a touží napravit křivdy, které se jim staly. Mohl by jednoduše vstoupit do děje a zachránit je bez pomoci věřících, ale On se rozhodl omezit svou činnost a odpovídat pouze na vroucí modlitbu.

Jestliže opravdu něco chceš, uděláš pro to téměř cokoliv. Bůh chce vidět spravedlnost. Nehledá lidi, kteří jen nabídnou několik obecných modliteb na toto téma. Touží vidět v našich srdcích svou vášeň a slyšet nás volat k Němu „ve dne v noci” za vítězství nad utlačovateli a za nastolení práva.

Vdova byla za svou vytrvalost odměněna. Mnoho křesťanů se modlí, ale chybí jim vytrvalost. Nedaří se jim uchopit Boží zaslíbení – to, které říká, že pokud vytrvají, On se postará a brzy se jich zastane.

°°°°°°°°°°°°°°
A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat,
buďte stále horlivější v díle Páně;
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
(1K 15,58)