Modlitba odhalení kořenů vzpoury

Ve jménu Ježíše Krista vyznávám jako hřích modlářství v mé rodové linii.

Vyznávám jako hřích každou osobní i generační vzpouru, tvrdohlavost a neposlušnost, která přispěla k čarodějnictví v mém životě a mé rodové linii.

Vyznávám jako hřích každou závist a žárlivost mysli, těla a osobnosti mých předků.

Vyznávám jako hřích každé uctívání lidské síly a touhu po uznání.

Vyznávám jako hřích každou závist a žárlivost vůči duchovnímu obdarování a schopnostem druhých.

Vyznávám jako hřích za sebe a za všechny mé předky, že nestřežili brány duchovních a fyzických smyslů.

Vyznávám jako hřích to, že jsem si vybral následovat svoji vůli namísto vůle Boží.

Volím si nedlužit druhým nic, než lásku.

Volím si opustit skutky tmy a obléknout si zbroj Ježíše Krista, nehledat uspokojení těla a jeho žádosti.

Volím si chodit pouze podle milosti a pomazání, které mi bylo Bohem dáno.

Volím si chodit v jednotě se svými bratry v Kristu.

Volím si následovat Ježíše, žít život lásky a považovat druhé za přednější sebe sama.

Volím si vzdát se svých vlastních práv, abych mohl sloužit Pánu celým srdcem.

Volím si podřizovat se v lásce a považovat druhé za přednější sebe sama.

Volím si nepolevit ve své horlivosti sloužit Pánu. Chci se radovat v naději, být trpělivý v soužení, věrný v modlitbách. Chci pomáhat nést břemena druhých. Chci být pohostinný. Chci žehnat těm, kteří jsou pronásledováni, radovat se s těmi, kteří se radují a plakat s těmi, kteří pláčou. Chci žít v souladu s věřícími. Nechci se povyšovat a být domýšlivý. Nechci odplácet zlo zlem a nechci se mstít. Chci žít v pokoji se všemi lidmi.

Pane, prosím, odstraň všechny bezbožné duchovní plány a záměry, kterým byla dána moc mojí vzpourou, modlářstvím a žárlivostí a vzpourou, modlářstvím a žárlivostí mých předků.

Pane, odpoj mne od každého spojení se zlem a přetrhni všechny bezbožné vazby mezi mnou a nepřítelem.

Pane, odstraň generační strom poznání dobrého a zlého.

Pane, přetrhni všechny provazy smrti, které mne svazují, zahraď všechny ničivé proudy, které mne unášejí, rozpleť všechny provazce, které mne drží a odstraň všechny pasti, do kterých jsem chycen.

Pane, nyní si beru zpět Boží pomazání, sílu, autoritu, zaopatření a zdraví, které mi kvůli mému hříchu a hříchu mých předků bylo vzato.

Pane, polož mne jako pečeť na své srdce, jako pečetní kámen na svoji ruku, protože tvoje láska je silnější než smrt.

Prohlašuji, že Ježíš Kristus je hlava a Pán nade vším.

Modlitba dle Ez 8,1-6; Ř 12,3; 1Sam 15,23; Deut 4,15-20; Ef 4,12-13; Ř 13; Gn 2; Ž 18; Ef 1,22; Pís 8,6