Některé předpoklady pro uzdravení

Nejdůležitějším předpokladem k tomu, abychom od Ježíše dostali uzdravení, je poznat Ježíše jako toho, který rád uzdravuje. Když Ježíše opravdu poznáme jako toho, kdo po nás touží a chce nás naplnit svojí láskou, začneme žít naprosto novým způsobem. Když víme, že jsme milováni a přijati, začneme žít doslova na vyšší úrovni. Na základě této lásky k Ježíši a jeho lásky k nám se s radostí jako Zacheus (L 19,1-10) odhodláme změnit svůj starý život a zanechat hříchů, které často mohou být kořenem nemocí.

 

Nejde přitom v první řadě o otázku: Co všechno musím ještě opustit nebo vyznat, abych pak eventuálně obdržel uzdravení? Setkání s Ježíšovou láskou mi usnadní odřeknutí se nesprávně žitého, hříšného života a přijetí nového života a uzdravení.

 

Na kříži Ježíš zaplatil za naši záchranu – za hřích a jeho důsledky. To znamená, že Ježíš na sebe vzal naše nemoci. Uzdravení si nemusíme zasloužit. Jako všechny ostatní věci, které pochází od Boha, je i uzdravení darem milosti. Přesto to neznamená, že když se vydáme Ježíši, jsme automaticky uzdraveni ze všech nemocí a neduhů. Aby se uzdravení v našich životech mohlo uskutečnit, musíme udělat svůj díl. Musíme se jednoznačně rozhodnout pro zdraví, opustit výhody plynoucí z nemoci, učinit pokání z hříchů, kterých jsme si vědomi, žít ve smíření, posilovat a rozšiřovat víru v uzdravení, vytrvale se modlit za uzdravení, odporovat ďáblu, mluvit k hoře nemoci a mnohé další, co může podporovat uzdravení.

 

Dále musí být sám nemocný skutečně motivován, aby byl uzdraven. Nesmí se ve své nemoci cítit dobře nebo z ní čerpat určité výhody (například pozornost, finanční prospěch atd.). Jak už bylo uvedeno, je nezbytné, aby z lásky k Ježíši nemocný vyznal hříchy, které by mohly souviset s nemocí. Velmi důležité je, aby se všemi lidmi ve svém okolí žil v odpuštění a smíření. Dokud je v srdci hořkost a výčitky, nejsou vyhlídky na uzdravení příliš veliké.

 

Nemocní očekávající uzdravení i ti, kdo se za nemocné modlí, se musí zaobírat výpověďmi Bible o uzdravení a přijmout je hluboko do svého srdce. Abychom mohli věřit, musíme znát Boží vůli a jeho zaslíbení ohledně uzdravení (1J 5,14-15). Modlitba, která končí slovy „…jestli je to tvoje vůle…“, učiní přijetí uzdravení od Boha poněkud nepravděpodobným, protože takový výrok je projevem nevěry. Je to nevěra ve formě nevědomosti o Boží vůli a Božích zaslíbeních ohledně uzdravení (viz Jk 1,6-8). V J 10,10 čteme, že Bůh chce dát život v hojnosti (k tomu patří i zdraví) a že ďábel přichází aby kradl, zabíjel a hubil. Abychom mohli věřit, musíme znát Boží zaslíbení o uzdravení (1J 5,14-15) a potom jednat podle jeho slova.

 

Mnozí lidé nemohou být hned uzdraveni, protože se jednoznačně nerozhodli pro život. V 5M 30,19 čteme: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. Když si ve svém srdci pěstujeme tajná přání zemřít a nebo jiným způsobem dáváme právo smrti, je těžké přijmout uzdravení.

 

Nebo když nejsme zcela smířeni se svými rodiči, nemůže se naplnit Boží zaslíbení o dlouhém životě. Cti svého otce a matku,’ to je první přikázání se zaslíbením, ‘aby ti bylo dobře a abys byl dlouhověký na zemi. (Ef 6,2-3)

 

Všechna tato slova nám ukazují, jak je důležité navrátit se do plné Boží vůle, abychom byli uzdraveni. Stále znovu jsme zjišťovali, že dobromyslní a pokorní lidé mohou přijmout uzdravení mnohem snáze, než lidé nějakým způsobem pyšní a vzpurní. Oba tyto hlavní hříchy mohou také být hlavní překážkou uzdravení v našem životě.

 

Jak si udržet uzdravení

 

Uzdravení je vzácný Boží dar, který musíme bránit před nepřítelem. Když jsme byli uzdraveni nebo osvobozeni, není čas udělat si pohodlíčko, ale ozbrojit se proti útokům nepřítele. V podobenství o rozsévači (Mk 4) čteme, že přichází nepřítel a pokouší se nám uloupit to, co jsme dostali od Boha.

 

Je důležité, abychom po obdrženém uzdravení nebo osvobození nepadli znovu zpět do starých (hříšných) vzorců chování, ale abychom si osvojili nový životní styl. Musíme živit a posilovat svoji víru a být pevně zakotveni v Boží lásce. Právě pro lidi uzdravené z rakoviny je velmi důležité, aby na sebe znovu nenakládali situace, které u nich vyvolávaly stres, tlak, hořkost. Místo toho je mají zanechat u Ježíše. Důležitou ochranou proti vracejícím se útokům nebo příznakům nemoci je také závazné zapojení do sboru plného víry.

 

Pokud by se po prožitém uzdravení vracely příznaky nemoci, je důležité nevěnovat jim víru, ale trvat na přijatém uzdravení a překonat pokušení. Vyznávej své uzdravení. Když se vrací příznaky nemoci, ve jménu Ježíše jim přikazuj, aby zmizely. Nenech si ukradnout víru v zaslíbení ohledně uzdravení. Vzdoruj ďáblu, dokud neuteče. Řekni satanovi, že podle Nahuma 1,9 nemá právo na tebe tuto nemoc znovu vložit. Pevně trvej na Božích zaslíbeních. Podle Ježíšova příkladu (Mt 4,1-10) je používej jako zbraň tak, že říkáš: „Je psáno: Ježíš nesl moje nemoci.“ Nedávej nemoci právo ke vstupu ustaranými myšlenkami nebo slovy. Před lidmi vydej svědectví o svém uzdravení, chval za ně Boha a obklop se chválou a děkováním.

 

Jeden muž trpěl dvacet let migrénami a dvanáct let alergiemi na pyl a chlad. Na jednom semináři slyšel, že nemoci nemusí být bezmocně vydán, ale může se modlit za uzdravení. Když znovu dostal migrénu, požádal manželku, aby se s ním proti bolesti a migréně modlila. Cítil, jako by mu hlavou, krkem a hrudníkem prošel elektrický impuls. Migréna byla okamžitě pryč. Za několik týdnů se probudil se šílenými bolestmi hlavy. Ve jménu Ježíše migréně přikázal, aby zmizela a vyznával, že v jeho životě je poražena. Navzdory velikým bolestem se nasnídal a dále bolestem přikazoval, aby odešly. I když mu téměř praskala hlava, jel na kole do práce. Když na svém pracovišti otevřel dveře, bolesti okamžitě zmizely. Tento zážitek ho posílil v boji proti dalším záchvatům migrény. Dnes je z migrény úplně uzdraven. Vděčně také vyprávěl, jak byl uzdraven ze svých alergií po té, kdy ho jeho manželka pomazala olejem a společně ve jménu Ježíše přikázali duchu alergie a příznakům, aby odešly.

 

Úryvek z knihy Christopha Häselbartha: Jak můžeme být uzdraveni; přeložil Petr Dvořák