Místo požadavků na svého partnera…

Místo svých požadavků na svého partnera hledej svoji proměnu!

 

Nezapomeň však, že trvalá proměna je možná jedině skrze Kristův kříž! Praktickému významu Kristova kříže nás vyučuje apoštol Pavel v epištole Římanům v 6. kapitole. Následující místa Písma a k nim náležející otázky k zamyšlení jsou rozděleny specificky pro muže a pro ženy. Zabývej se tím, co je tvoje zodpovědnost a ne tím, co tvojí zodpovědností není. Realistický Bůh, který nás stvořil, velmi dobře ví, co je hlavní problematikou mužů a co žen. Proto také Boží požadavky na muže i ženy se zčásti liší. Muži a ženy jsou před Bohem rovnocenní, ale mají jiné role. Naplnění své role také nepodmiňuj jednáním svého partnera, tedy: miluj svojí manželku i když se ti nepoddává, a cti svého manžela, i když ti neprojevuje svoji lásku.

 

 

Pouze pro muže:

 

Sk 20,35; L 6,38; Př 11,24.25; 30,15; J 1,16

Dáváš, nebo chceš jen brát?

Máš na svou manželku samé požadavky, nebo vidíš potřebu své proměny?

 

Ž 112,1; 1,1-3

Máš bázeň před Hospodinem a jeho slovem?

 

Dt 6,4-9; 1Tm 2,8

Máš v srdci Boží slovo a lásku k Hospodinu?

Určuje tato láska tvé kroky a tvoji rodinu?

Vštěpuješ svým dětem Boží slovo?

 

1K 11, 3.7

Kdo je tvojí hlavou?

Jsi této hlavě ve všem podřízen?

Jsi obrazem a odleskem Boží slávy?

Je tvá žena odrazem tvojí slávy?

 

Ef 5,22-33

Jsi dobrou hlavou pro svoji ženu?

Miluješ svou ženu jako Kristus miloval církev?

Vydáváš sebe samého za ni? Co to znamená v praxi?

Posvěcuješ ji svojí službou (obětující láskou) a slovy?

Jak můžeš sám sobě postavit manželku slavnou, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná?

Miluješ svoji ženu jako své tělo?

Živíš ji a pečuješ o ni, jako i Kristus o církev?

Opustil jsi otce a matku a přilnul ke své ženě?

 

Ko 3,19; Mal 2,14

Jak prakticky miluješ svoji ženu?

Nejsi k ní příkrý?

 

1Pt 3,7

Jak prokazuješ své ženě úctu?

 

Př 31,11

Důvěřuješ své ženě?

 

Př 31,28-29

Chválíš svoji ženu?

 

Žd 13,4; 1K 7,2-5; Mt 5,28; 6,22-23; Job 31,1

Udržuješ své oko a své srdce čisté od sexuálních hříchů?

Usiluješ v sexuální oblasti potěšit víc manželku než sebe?

 

Ef 4,13

Kdo je pro tebe vzorem muže?

 

Joz 1,7; 1K 14,8; Př 20,24

Jsi rozhodný a odvážný?

Vydáváš jasný hlas? Víš co chceš a kam jdeš?

Kam chceš dovést svoji rodinu? Opravdu ji tam vedeš?

 

Ž 50,14.15; Př 25,14; 28,20

Plníš své sliby?

Stojíš za svými slovy?

Jsi zodpovědný a věrný?

 

Jk 3,2; Př 12,8; 18,4; 16,32; 25,28

Ovládáš sám sebe?

Držíš na uzdě svůj jazyk?

 

Př 15,21; 21,8

Jsi přímý?

 

1K 13,11

Zanechal jsi již dětinského chování?

 

Jk 5,9; 1Tm 2,1; Ef 6,18

Jsi vděčný za svoji manželku, nebo si naříkáš, stěžuješ a vzdycháš?

Přimlouváš se a děkuješ za svoji manželku? Každý den?

Máš před očima její dobré stránky?

 

 

Pouze pro ženy:

 

Sk 20,35; L 6,38; Př 11,24.25; 30,15; J 1,16

Dáváš, nebo chceš jen brát?

Máš na svého manžela samé požadavky, nebo vidíš potřebu své proměny?

Kde je zdroj tvého života?

Jak můžeš z tohoto zdroje prakticky čerpat?

 

Gn 2,18; 1K 11,7.9; Př 12,4

Kdo je ve vašem vztahu dominantní?

Jsi pomocí pro svého manžela, nebo je on pouze pomocí pro tebe?

Chceš být korunou a slávou svého manžela?

Chceš být pomocnicí manželova úspěchu?

Je tvé jednání a mluvení povzbuzením pro tvého manžela?

 

1K 11,3; Ef 5,23

Kdo je tvojí hlavou?

Co to prakticky znamená ve všedním dni?

 

Ko 3,18; Ef 5,22-33

Jak se podřizuješ svému manželovi?

Ráda? Odpočíváš pod jeho rozhodnutími?

Máš bázeň (to znamená úctu a respekt) před svým mužem?

 

1Pt 3,1-6

Co od tebe slyší a na tobě vidí tvůj manžel?

Co v něm vzbudí zájem o Krista (pokud zatím ještě neposlouchá jeho Slovo)?

Snažíš se získat svého muže poučováním, nebo ovocem proměněného života?

 

J 15,7-8.16; Ga 5,22; Př 31,30.31

Jaké neseš ovoce?

Jak můžeš nést hojné ovoce?

Čeho se u tebe může tvůj partner najíst?

Je mu ve tvé přítomnosti dobře?

 

Př 14,1

Je tvůj dům pro tvého manžela vyhledávaný a oblíbený?

 

Př 11,22; 21,9; 27,15

Nejsi svárlivá a svéhlavá?

 

Mal 2,14

Je pro tebe manžel přítelem a druhem, nebo spíš synem?

 

1K 14,35; 1Tm 2,11.12; 1Pt 3,1

Nejsi učitelkou svého muže? (To neznamená, že nemůžeš odpovědět a něco vysvětlit, když se tě manžel ptá. Jde o pyšný postoj srdce!)

 

1Tm 2,11-15

Nemáš moc nad svým mužem (to znamená, že ho nemanipuluješ a že se podřizuješ jeho rozhodnutím)?

Co znamená “být v tichosti” (mít tichého a pokorného ducha)?

Přijímáš svoji roli v manželství a rodině?

Vidíš své místo v Božím věčném plánu spásy?

 

1K 7,2-5

Jsi vřelá a vydaná svému muži v sexuální oblasti, nebo se mu odpíráš a vládneš nad ním svým tělem?

 

Tit 2,4-5

Máš ráda svého muže?

Odpustila jsi mu vše, čím ti ublížil a v čem tě zranil?

Nepřipomínáš si to zlé již více?

Posloucháš svého muže, nebo chceš, aby on poslouchal tebe? (Není zde myšlena poslušnost k hříchu – viz Sk 4,19; 5,29)

 

Jk 5,9; 1Tm 2,1; Ef 6,18

Jsi vděčná za svého manžela, nebo si naříkáš, stěžuješ a vzdycháš?

Přimlouváš se a děkuješ za svého manžela? Každý den?

Máš před očima jeho dobré stránky?

 

Dodatek: Tit 2,3-5: Starší ženy mají vyučovat mladší ženy v dobrém!

Proto posuď a proměň pohled na svoji minulost ve světle Písma!

Byla jsem dobrou manželkou podle Písma?

Vychovala jsem dobře své děti ve světle Písma?

Bez tohoto seberozsouzení a případného pokání nemůžeš v této oblasti účinně sloužit.