Bůh mě chce uzdravit

Boží léky – Bůh mě chce uzdravit

 

Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. (Iz 53,4)

 

On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. (1P 2,24)

 

Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře. (Mk 16,17-18)

 

Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu. (Ž 91,16)

 

Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží. (L 10,19)

 

A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. (Jk 5,15)

 

Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít. (Mk 11,24)

 

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. (Žd 13,8)

 

A následovaly jej velké zástupy a on je všechny uzdravil. (Mt 12,15)

 

Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. (3J 1,2)

 

On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. (Ž 103,3)

 

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, nakloň ucho k mým řečem. Ať nesejdou z tvých očí, střež je v hloubi svého srdce. Neboť jsou životem pro ty, kdo je nalézají, uzdravením pro celé jejich tělo. (Př 4,20-22)

 

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. (2Tm 1,7)

 

Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji. (Ex 15,26)

 

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlébu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc. (Ex 23,25)

 

Neboť já Hospodin jsem se nezměnil. (Mal 3,6)

 

 

Boží léky – modlitby za sebe

 

Mluvím dnes k nemoci a potížím a prohlašuji, že se musejí sklonit před mocným jménem Pána Ježíše Krista. (Fp 2,10)

 

Boží slovo prohlašuje, že mi nic neuškodí. Proto přikazuji každému viru, který by chtěl působit v mém těle, aby zemřel. Přikazuji každému orgánu, každé buňce, každému svalu, každé tkáni, aby fungovaly takovým způsobem, jak je Bůh stvořil a prohlašuji také, že v mém těle nebude nic nefunkčního. (L 10,19)

 

Promlouvám dnes ke svému tělu a vyhlašuji, že nad ním mám autoritu. Přikazuji všem svým tělesným funkcím, aby pracovaly takovým způsobem, jak to určil a stvořil Bůh. (Mt 8,17)

 

Pane Ježíši, ty jsi nesl mé hříchy i mé nemoci. Proto jsem od nich nyní osvobozen. Protože ty jsi za mé nemoci trpěl, jsem já tvými jizvami uzdraven. (1P 2,24)

 

Ježíš na kříži odnesl mé nemoci a nesl take mé bolesti, proto nedám bolesti ani nemoci žádné místo. Bůh poslal své slovo a uzdravil mne. (Ž 107,20)

 

Ježíš Kristus mne vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal prokletím místo mne. Ježíšova krev proudí v mé krvi a obnovuje život a zdraví. (Ga 3,13)

 

Skrze víru ve tvé Slovo nyní vyhlašuji pro své tělo uzdravení. Děkuji ti, že je zničena příčina mé nemoci a že se podle Ježíšova zaslíbení uzdravím.

 

Ve jménu Ježíše Krista přikazuji nemoci, aby odešla a každému příznaku, aby byl zničen.

 

Pane, beru tě za Slovo. Kárám nepřítele, který způsobil mé trápení. Odporuji útlaku nepřítele a přikazuji nemoci, aby odešla. (Sk 10,38)

 

Milost a život Ježíše, který ve mně nyní žije, mne uzdravuje z každého hříchu a z každé nemoci. Jsem zachráněn. Jsem uzdraven. Jsem osvobozen.

 

Děkuji ti, Otče, že každá buňka v mém těle reaguje na tvé Slovo. Tvé Slovo prostupuje mým tělem od hlavy až k patě. Prohlašuji, že se ve mně Boží slovo stává tělem.

 

Uzdravení mi patří, protože Ježíš za ně zaplatil cenu již před dvěma tisíci lety. Již déle nemusím chodit v nemoci a bolestech. Prohlašuji, že jsem osvobozen.

 

Jsem tak vděčný, že již déle nemusím nosit své nemoci a také své hříchy, protože jsi mi dal poznat Ježíše Krista.

 

Leták si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění…